Gizlilik İlkesi

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Vakfımız Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı  (PAGEV) "Veri Sorumlusu" sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmiştir.​ İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Şenlikköy Mahallesi Eski Halkalı Caddesi Ofis Florya Plaza No:3/8 Bakırköy /İSTANBUL” adresinde yer alan veri sorumlusu Vakıf nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde PAGEV tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel Verileriniz Vakfımıza ilişkin sektörel tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, yine sektörel istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, projelerimiz hakkında bilgilendirme yapmak, ilişkilerimizin sürdürülmesi  dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve taleplerin iletilmesinin sağlanması amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir. Kişisel verileriniz, Vakfımız tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortam; web sitemiz, e-posta gibi çeşitli kanallar aracılığıyla toplanabilmektedir Ayrıca form doldurmak suretiyle veya başka mecralardan ilettiğiniz iletişim adreslerinize e-posta, SMS veya diğer bildirimler yapmak aracılığıyla sizlerle vakfın amaçlarıyla sınırlı olmak üzere iletişim kurabiliriz.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Vakfımıza başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenenler: 

  •        Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •        İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
  •        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •        İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
  •        Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme, haklarına sahiptirler.​

 
Yukarıda sayılan bu talepler, [email protected] adresine e-posta iletilerek her zaman Vakfımıza aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.
Kişisel verilerinizi gerekli olması halinde aramızdaki  sözleşmelerin kurulması veya ifa edilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde işlemekteyiz. Bunun dışında, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ya da meşru menfaatlerimiz çerçevesinde veri işlemek zorunda kaldığımız durumlarda da kişisel veri işleme faaliyetinde bulunabilmekteyiz.

Her halükarda kişisel verileriniz Kanun’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

Kanun kapsamında Vakfımızdan kişisel verileriniz hakkında bilgi alabilir, verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenebilir ve verilerinizin amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini sorgulayabilir, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen silinmesini talep edebilir, kişisel verilerinizin eksik veya hatalı olması durumunda düzenlenmesini isteyebilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat edebilirsiniz. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini sorabilir; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını sorgulayabilir; yurtiçinde veya yurtdışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek isteyebilir; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini isteyebilir; düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep edebilir; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktı ise bu sonuca itiraz edebilir ve kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı tarafından kişisel verilerimin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak, açıklananları okuduğumu ve anladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Sayfa başına dön